U bevindt zich hier:   Klantenservice  /  Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina geven we antwoord op veelgestelde vragen. Mocht uw vraag er niet tussen staan kunt u uiteraard het contactformulier gebruiken of telefonisch even contact leggen met uw filiaal.

Algemeen

Hoe geef ik een nieuw adres door?
U kunt uw adreswijziging of nieuwe afleveradres telefonisch of per email doorgeven aan onze verkopers of een fax sturen ter attentie van de administratie met daarop al uw gegevens. Uiteraard kunt u ook hier uw wijziging doorgeven.
Wanneer is SV-E gesloten?
SV-E is altijd geopend op de officiele feestdagen na, houdt hier alstublieft rekening mee zodat u niet onnodig voor verrassingen komt te staan .
Wanneer zijn de volgende Open Dagen van SV-E?
De volgende Open Dagen zullen weer gehouden worden in 2016 en wel op 6, 7 en 8 oktober. Houdt onze website (www.svebeurs.nl) in de gaten voor het laatste nieuws omtrent de SV-E beurs Beurs 2016, de deelnemers en de scherpste acties.
Wat zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden?

SV-E hanteert de onderstaande algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals deze zijn voorgeschreven worden door de Vertaz, brancheorganisatie technische handel waarbij SV-E is aangesloten. 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen een lid van
Vertaz, verder te noemen "Verkoper", en een (contractuele) wederpartij, verder te noemen "Koper", waarbij de
Verkoper zaken en/of onderdelen van zaken, verder te noemen ďZakenĒen/of diensten (en/of gedeelten van
diensten), verder te noemen "Diensten", aan de Koper levert, ook indien deze Zaken en Diensten niet (nader) in
deze algemene voorwaarden zijn omschreven. Zaken en Diensten zijn verder gezamenlijk te noemen ďProductenĒ.

Artikel 1 Aanbod en aanvaarding
1. Alle aanbiedingen zijdens de Verkoper, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de
Verkoper.
2. Iedere offerte of aanbieding van de Verkoper is gebaseerd op de informatie die door de Koper is verstrekt. De
Koper staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die nuttig en noodzakelijk kunnen zijn voor uitvoering
van de overeenkomst, zijn verstrekt en dat deze juist en volledig zijn. De Koper zal de Verkoper steeds tijdig alle
voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen blijven
verschaffen en alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen.
3. Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van Verkoper of andere voor Verkoper optredende
tussenpersonen zijn voor de Verkoper niet bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de
overeenkomst door de Verkoper aan de Koper.
4. De toepasselijkheid van de door de Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door de Verkoper van documenten van de Koper waarop
(bijvoorbeeld voorgedrukt op briefpapier) zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt
nimmer als aanvaarding daarvan.
5. De Verkoper mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit wenselijk acht.
De Verkoper zal garant staan voor de uitvoering van zulke derden alsof hij zelf de overeenkomst uitvoert.

Artikel 2 Communicatie
1. Iedere communicatie tussen partijen kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders bepaalt. Indien de
Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan, dan is
aan deze eis tevens voldaan indien de verklaring langs elektronische weg is gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
2. De Koper is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en/of printen van elektronische communicatie. De
door de Verkoper opgeslagen versie van de communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs
door de Koper.
3. Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending.
Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van problemen met betrekking tot de emailbox van de
Koper komt dit voor risico van de Koper.

Artikel 3 Prijzen
1. Tenzij schriftelijk anders door de Verkoper is aangegeven, luiden alle door de Verkoper gegeven prijzen en
tarieven in Euro en zijn zij exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege
worden opgelegd. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land
waar de Verkoper is gevestigd en gedurende normale werktijden. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders
staat aangegeven of zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zijn reisuren, reis- en verblijfkosten, extra
uren en andere aan de werkzaamheden verbonden bijzondere kosten niet bij de prijzen en tarieven inbegrepen.
Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze door de Verkoper apart in rekening worden gebracht.
2. Indien tussen het tijdstip van het aanbod zijdens de Verkoper of de Koper en het tijdstip van totstandkoming van
de overeenkomst of tussen het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst en levering door de Verkoper
een prijsstijging van de verkochte Producten optreedt, is de Verkoper bevoegd deze prijsstijging aan de Koper
door te berekenen. Doorberekening binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de Koper
het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Als een wijziging in of een toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de Koper wordt overeengekomen,
mag de Verkoper de overeengekomen prijs verhogen volgens zijn gebruikelijke tarieven. De Verkoper is nimmer
verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke
overeenkomst wordt gesloten.
4. Indien de Verkoper aan een (potentiŽle) Koper adviezen verstrekt of anderszins op verzoek van of in opdracht
van de (potentiŽle) Koper werkzaamheden verricht, zonder dat ter zake een schriftelijke opdracht wordt
ontvangen, heeft de Verkoper het recht aan de (potentiŽle) Koper de kostprijs van de hiervoor bedoelde werkzaamheden
door te berekenen.
5. De kosten van of verband houdende met geleverde monsters en/of modellen kunnen aan de (potentiŽle) Koper
worden doorberekend. Bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen twee maanden na de datum van
aflevering van de monsters en/of modellen zal het aan de (potentiŽle) Koper berekende bedrag worden
gecrediteerd. De (potentiŽle) Koper heeft nimmer het recht om de monsters en modellen voorgoed onder zich te
houden.

Artikel 4 Levertijd
1. Verkoper spant zich in de Producten binnen de tussen partijen overeengekomen levertijd aan de Koper te
leveren. Elke aansprakelijkheid van de Verkoper voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, behoudens
opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de Verkoper.
2. Weigert de Koper niettemin de geleverde Zaken in ontvangst te nemen, dan is de Verkoper gerechtigd de
geleverde Zaken elders op kosten van de Koper op te slaan, onverminderd de verplichting tot betaling van de
overeengekomen koopprijs.

Artikel 5 Wijze van levering, risico
1. De overeengekomen wijze van levering wordt steeds schriftelijk vastgelegd. Indien met betrekking tot de wijze
van levering niets schriftelijk is vastgelegd, zal de wijze van levering door de Verkoper worden bepaald.
2. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de Zaken voor rekening en risico van de Verkoper. In alle
andere gevallen reizen de Zaken voor rekening en risico van de Koper.
3. Indien levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij een termijn of termijnen is, resp. zijn vermeld
en de Koper na verloop van drie maanden vanaf de dag van het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle
Zaken heeft afgenomen, dan is de Koper verplicht aan de Verkoper op diens eerste verzoek een termijn mede
te delen waarbinnen alle Zaken zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan drie
maanden na de dag van het verzoek van de Verkoper. Indien de Koper niet binnen drie dagen na het verzoek
van de Verkoper aan laatstgenoemde mededeling doet van de termijn waarbinnen alle Zaken zullen worden
afgenomen, zal Verkoper bevoegd zijn na verloop van drie maanden na de dag van het verzoek de zaken voor
rekening en risico van Koper op te slaan, zulks ook al berustte het risico voor de Zaken bij de Verkoper en
ongeacht overmacht zijdens de Koper en onverminderd de verplichting van de Koper tot betaling van de
overeengekomen koopsom. Alsdan is Verkoper tevens bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden en zal de
Koper zijn gehouden aan de Verkoper de kosten, schaden en interessen ter zake te vergoeden. Gelijke
bevoegdheden en verplichtingen rusten op de Verkoper resp. de Koper indien laatstgenoemde ondanks
toezegging alle Zaken binnen de door hem aan de Verkoper medegedeelde termijn af te nemen, deze toezegging
niet nakomt.
4. Zaken die door of vanwege de Verkoper speciaal voor de Koper moeten worden vervaardigd, worden door de
Koper aanvaard plus of minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van de Zaken.

Artikel 6 Vervoer
1. De Verkoper kiest het vervoermiddel, zo hieromtrent bij het aangaan van de overeenkomst niets is bepaald.
2. De Koper dient zorg te dragen voor binnen het vervoersgebied ten behoeve van het vervoer benodigde
toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of
vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening en risico van de Koper. De Koper is aansprakelijk voor alle
schade welke het gevolg is van het ontbreken van de voor een behoorlijk vervoer vereiste toestemmingen,
ontheffingen en/of vergunningen.
3. Levering door de Verkoper geschiedt steeds naar het voertuig of vaartuig, dan wel op het werk in de
onmiddellijke omgeving van het vervoermiddel waarmee wordt bezorgd. De Koper is verplicht de zaken aldaar in
ontvangst te nemen. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij of tijdens het lossen optreedt,
behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de Verkoper. Indien de Koper in gebreke blijft zijn in de
eerste volzin van dit lid vermelde verplichting na te komen, dan komen de daaruit voortvloeiende kosten,
schaden en interessen voor zijn rekening, ongeacht of de niet nakoming van deze verplichting het gevolg is van
overmacht.
4. Bij levering franco werk of op de wal is de Verkoper niet gehouden de geleverde zaken verder te vervoeren dan
tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs
een behoorlijk bevaarbaar water kan komen.

Artikel 7 Uitvoering Diensten
1. De Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval
overeenkomstig de met de Koper schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten door de
Verkoper worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
2. Indien is overeengekomen dat de Diensten in fasen zullen plaatsvinden, is de Verkoper gerechtigd de aanvang
van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Koper de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3. Ingeval medewerkers van de Verkoper op de locatie van de Koper of derden Diensten verrichten, zal de Koper
kosteloos zorgdragen voor alle faciliteiten die in redelijkheid voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn.
4. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is de Verkoper gehouden bij de uitvoering van de
Diensten tijdige en verantwoorde aanwijzingen van de Koper op te volgen. De Verkoper is niet verplicht
aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen;
indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden door de
Koper worden vergoed conform artikel 3 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 8 Controle levering en klachten
1. De Koper is verplicht bij ontvangst van de Producten direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de
Producten beantwoordt aan de inhoud van de overeenkomst.
2. Indien de Koper bij ontvangst van de Zaken verschillen constateert tussen de feitelijk geleverde hoeveelheden
c.q. aantal colli en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, dient hij hiervan op het ontvangstbewijs direct
en onverwijld aantekening te maken.
3. Klachten zijdens Koper ter zake non-conformiteit van of (andere) gebreken aan het geleverde, dienen bij de
Verkoper schriftelijk te worden ingediend:
a. ingeval van levering franco op het werk of op de wal: binnen acht dagen na ontvangst van de Zaken;
b. ingeval van levering franco voor de wal of franco station: zodra mogelijk na ontvangst van de Zaken doch in
elk geval binnen veertien dagen na levering van de Zaken;
c. in alle andere gevallen: uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de Producten.
Alle gebreken die niet redelijkerwijs binnen de bovengenoemde periode konden worden waargenomen, zullen
onmiddellijk na de waarneming schriftelijk aan de Verkoper worden medegedeeld doch uiterlijk zes maanden na
de levering van de Producten.
4. De verplichtingen van de Verkoper uit hoofde van een overeenkomst zullen geacht worden naar behoren te zijn
uitgevoerd bij het vervallen van de tijdslimieten zoals genoemd in artikel 8 lid 3 van deze Algemene
Voorwaarden. Na het vervallen van deze tijdslimieten mag de Koper geen andere klachten indienen bij de
Verkoper aangaande mogelijke gebreken en heeft de Verkoper het recht zulke klachten te negeren.
5. De Koper heeft geen recht om klachten in te dienen als:
a. het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongebruikelijk, oneigenlijk, onoordeelkundig of
onzorgvuldig gebruik van een Product;
b. het Product gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;
c. het Product aan derden is overgedragen;
d. de Verkoper de Producten geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en de Verkoper zelf bij
deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie;
e. de Verkoper bij de vervaardiging van het Product grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de Koper
heeft gebruikt;
f. het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmetingen, samenstelling, etc. welke
aanvaardbaar is in de handel of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was; of
g. de Koper niet al zijn verplichtingen (zoals betalingsverplichtingen) tijdig en correct jegens de Verkoper is
nagekomen.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 11, zal de Verkoper, indien en voor zover hij een klacht accepteert
ingevolge dit artikel, naar eigen goeddunken, het gebrek herstellen, het gebrekkige Product vervangen, het
Product terugnemen en de Koper crediteren voor de prijs van het desbetreffende Product, of, in het geval van
Diensten, het probleem of andere wijze verhelpen, zonder dat de Koper daarnaast nog enige aanspraak op
schadevergoeding kan maken.
7. Het indienen van een klacht ontheft de Koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper.
8. Eventuele klachten aangaande een mogelijk gebrek of probleem worden niet gehonoreerd als de Verkoper niet
in de gelegenheid wordt gesteld een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van de Verkoper, zal de
Koper de Producten waarop de klacht (of een deel daarvan) betrekking heeft retourneren conform het bepaalde
in artikel 13 lid 1, 2 en 4 van deze Algemene Voorwaarden. Tot het moment waarop de toestemming van de
Verkoper als bedoeld in artikel 13 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden wordt verleend, zal de Koper de
gebrekkige Producten in zijn bezit houden.
9. Indien omtrent de hoedanigheid van de Producten niets schriftelijk is overeengekomen, zullen de Producten in
overeenstemming zijn met hetgeen in de handel in de betrokken soort zaken en/of diensten gebruikelijk is.
10. Indien omtrent de hoedanigheid van de Zaken is overeengekomen dat deze conform een monster zal zijn, geldt
dit monster ter vaststelling van de gemiddelde hoedanigheid van de Zaken.

Artikel 9 Keuring
1. Koper heeft het recht de Zaken voor de levering te doen keuren. De keuring geschiedt voor rekening en risico
van de Koper. Onder de voor rekening van de Koper komende keuringskosten zijn begrepen de kosten welke
Verkoper ter zake de keuring eventueel moet maken.
2. Levering van Producten volgens een bestek en/of op keur en/of ten genoegen van Kopers opdrachtgever(s) of
diens bouwdirectie, geschiedt slechts indien en voor zover Kopers gebondenheid daartoe voortvloeit uit
bestekbepalingen waarvan de Koper de inhoud schriftelijk en tijdig voor het aangaan van de overeenkomst, aan
de Verkoper heeft meegedeeld op een zodanige wijze dat de Verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening
heeft kunnen houden.
3. In de gevallen, bedoeld in art. 8 lid 3 sub c van deze Algemene Voorwaarden, is Koper verplicht tijdig voor de
verlading aan Verkoper kennis te geven van de tijd en plaats waarop de keuring zal geschieden.
4. Indien de keuring tot resultaat heeft dat (een gedeelte van) de Zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan is
de Koper gehouden Verkoper hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen en Verkoper in de gelegenheid
te stellen alsnog na te komen. Acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft plaatsgevonden, vervalt het
recht van de Koper om zich jegens de Verkoper op het resultaat van de keuring te beroepen.

Artikel 10 Garantie
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, geeft de Verkoper slechts garantie
ten aanzien van de Producten indien en voor zover zulks bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen
uitdrukkelijk schriftelijk is bedongen. Eventuele garanties strekken zich niet verder uit dan de voor het
betreffende Product geldende fabrieksgarantiebepalingen. Indien een garantie is overeengekomen, zijn de
bepalingen in artikel 8 lid 5 tot en met 8 van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Tenzij de Koper aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de
bedrijfsleiding van de Verkoper, is de Verkoper niet aansprakelijk jegens de Koper, diens personeel of derden
voor directe of indirecte schade of verlies van wat voor soort dan ook in verband met de overeenkomst of de
uitvoering daarvan.
2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot het bedrag dat aan de Verkoper wordt
betaald ingevolge de aansprakelijkheidsverzekeringspolis voor de situatie, vermeerderd met het bedrag van het
eigen risico dat van toepassing is onder de verzekeringspolis. Indien de verzekeraar van de Verkoper om welke
reden dan ook niet overgaat tot het betalen van verzekeringsuitkeringen of als de desbetreffende
aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van de Verkoper hoe dan
ook worden beperkt tot:
a) het bedrag van de netto door de partijen overeengekomen prijs in de desbetreffende overeenkomst; of
b) als in de overeenkomst gedeeltelijke leveringen waren overeengekomen, in dat gedeelte van de
overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenissen het meest bij aansluiten. In geen geval zal de
aansprakelijkheid van de Verkoper meer bedragen dan Ä 15.000,-- per gebeurtenis of per reeks van
gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
3. Aansprakelijkheid van de Verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde
uitgesloten.
4. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding jegens de Verkoper verjaart door het enkele verloop van een jaar
na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft. De Koper dient een dergelijke gebeurtenis onmiddellijk
na ontdekking schriftelijk aan de Verkoper te berichten, bij gebreke waarvan ieder vorderingsrecht van de Koper
vervalt.
5. De Koper vrijwaart de Verkoper, medewerkers van de Verkoper en degenen die zijn betrokken bij het uitvoeren
van de overeenkomst (waaronder begrepen derden die door de Verkoper zijn ingeschakeld) tegen alle
aanspraken van derden (medewerkers van de Verkoper daaronder begrepen), ongeacht de reden, die op
enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. De Koper zal alle door de
Verkoper of door haar ingeschakelde derden geleden schade en kosten verband houdende met voornoemde
aansprakelijkheid volledig vergoeden, indien en voor zover deze schade ingevolge deze overeenkomst niet voor
rekening komt van de Verkoper.
6. Indien de Zaken niet door de Verkoper zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van de Verkoper
jegens de Koper in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van de Verkoper jegens de
Verkoper aansprakelijk zal zijn.

Artikel 12 Emballage
1. De Verkoper is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de Koper in rekening te brengen.
2. Na retourzending door de Koper van de emballage zal het op de voet van lid 1 van dit artikel gefactureerde
bedrag aan de Koper worden gecrediteerd.
3. Verkoper is niet gehouden tot creditering als in lid 2 van dit artikel bedoeld, indien de Koper de emballage niet
tijdig of niet in goede staat retourneert, zulks ter beoordeling van de Verkoper.

Artikel 13 Retourzendingen
1. Retourzendingen worden door de Verkoper niet dan na voorafgaande toestemming van de Verkoper door deze
geaccepteerd.
2. Zo Verkoper instemt met retourzending van geleverde Zaken, dient retourzending door de Koper te allen tijde
franco te geschieden en onder vermelding van factuurnummer(s) en de datum van levering.
5
3. Koper wordt na ontvangst van de retourzending conform lid 1 en 2 van dit artikel, gecrediteerd onder aftrek van
een nader door de Verkoper op te leggen percentage van de factuurwaarde, zulks ter bestrijding van onder
meer de administratie- en magazijnkosten.
4. Het in ontvangst nemen van door de Koper retour gezonden zaken houdt nimmer enige erkenning zijdens
Verkoper in van welke door de Koper gestelde fout of tekortkoming in de nakoming dan ook.

Artikel 14 Overmacht, ontbinding
1. Bij overmacht zijdens de Verkoper is de Verkoper bevoegd de overeengekomen leveringstermijn te verlengen
met de duur van de overmacht of de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren zonder dat hier
enige verplichting tot schadevergoeding voor de Verkoper uit voortvloeit.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud
1. Verkoper behoudt zich de eigendom van de geleverde Zaken voor zolang alle door de Koper verschuldigde
bedragen voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren Producten alsmede de bedragen bedoeld
in artikel 16 lid 3 en 4 van deze Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering,
niet volledig aan de Verkoper zijn voldaan.
2. Indien dezelfde soort Zaken door Verkoper aan Koper is geleverd, ter zake waarvan ťťn of meer facturen
onbetaald zijn gebleven, dan worden de bij Koper nog aanwezige Zaken van dezelfde soort als onbetaald beschouwd,
behoudens tegenbewijs door de Koper.
3. Indien de Koper zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt
verklaard, sursťance van betaling aanvraagt of hem deze wordt verleend, dan wel uit handelingen van de Koper
anderszins blijkt dat Koper aan zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper niet kan of zal voldoen, is Koper
verplicht de aan Verkoper op grond van lid 1 en 2 toebehorende Zaken op eerste verzoek aan Verkoper terug te
geven. De Verkoper is voorts bevoegd zich zonder voorafgaande waarschuwing of mededeling bij Koper aan te
dienen teneinde de voormelde Zaken direct onder zich te nemen dan wel te demonteren en terug te nemen, ook
indien en voor zover het geleverde door natrekking of anderszins eigendom van de Koper zou zijn geworden.

Artikel 16 Betalingsvoorwaarden
1. De overeengekomen koopprijs dient door de Koper aan de Verkoper te worden voldaan binnen 30 dagen na
dagtekening van de factuur, dan wel à contant bij afhalen van de gekochte Zaken.
2. In geval van levering van Zaken geschiedt facturering bij levering van de desbetreffende Zaken, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen. In geval van levering van Diensten geschiedt facturering maandelijks achteraf op
basis van nacalculatie met inachtneming van de daarvoor geldende tarieven van de Verkoper, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
3. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door de Verkoper vast te stellen
kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de Koper verschuldigd indien betaling na de vervaldag
van de factuur plaatsvindt.
4. Indien de Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Koper,
zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn
als bedoeld in artikel 6:119a en 6:120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke rente bij handelstransacties). Indien de
Koper een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal de Koper, indien
hij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zonder dat enige
ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn als bedoeld in
artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek.
5. Indien de Koper na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden
gegeven, in welk geval de Koper naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot
redelijke vergoeding van buitengerechtelijke en indien relevant gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten, als
bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, waarvan de hoogte minimaal 15% van het totale bedrag zal
bedragen.
6. Koper is verplicht op eerste verzoek van de Verkoper zekerheid te stellen ter zake de betaling van het op grond
van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek is Verkoper
bevoegd de levering op te schorten of de order te annuleren.

Artikel 17 Geschillen
1. Alle met de Verkoper gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van
het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen,
11 april 1980) is uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van de Verkoper.
Naast de woonplaats van de Verkoper wordt tevens domicilie gekozen te Utrecht, dit ter uitsluitende beoordeling
van de Verkoper.
2. Partijen kunnen, zo zich een geschil voordoet, nader overeenkomen dat het geschil aan een arbiter wordt
voorgelegd. De arbitrage zal te allen tijde worden uitgevoerd overeenkomstig het Reglement van het Arbitrage
Instituut Bouwstoffen (AIBs), zoals dat reglement geldt op het tijdstip waarop het geschil wordt aanhangig
gemaakt.

Kan ik mijn machines en ladders laten keuren bij Sv-e?
Ja dat kan zeker. Wij beschikken over een eigen keuringsdienst. Bij grotere hoeveelheden komen wij zelfs langs bij u op het werk om te keuren.
Wij voorzien verder ieder artikel van een compleet dossier voorzien van een gedetailleerd verslag en foto's ter verduidelijking. Daarnaast nemen wij uw gegevens in ons systeem op om historie te verzamelen en zo min mogelijk tijdsverlies toe te staan.
Hoe kan ik een afspraak maken met een vertegenwoordiger van SV-E?
Uiteraard zijn onze vertegenwoordigers dagelijks on route langs alle klanten en werken. Wilt u echter direct een afspraak maken kan dit natuurlijk ook.
Mocht u het telefoonnummer van de vertegenwoordiger nog niet hebben kunt u altijd naar een filiaal bellen om dit aan een willekeurig iemand te vragen. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Logistiek

Tot hoe laat kan ik de goederen bestellen en wanneer mag ik deze dan verwachten?
In algemene zin hanteerd SV-E voor al haar vestigingen de regel dat iedere klant tot 09:00 uur kan bestellen om de goederen dezelfde dag nog voor 16:00 uur geleverd te krijgen
Wat moet ik doen als ik een spoedbestelling heb?
In geval van spoedbestellingen kunt u telefonisch contact opnemen met de verkoop binnendienst van uw filiaal. Daar zal al het mogelijke gedaan worden, in overleg, om u zo spoedig mogelijk van de goederen te voorzien.
Wanneer wordt mijn bestelling gratis geleverd?
SV-E levert alle bestellingen franco op het door u gewenste adres af. In geval van een afwijkende route of een kleine bestelling kan dit inhouden dat wij de goederen per post verzenden.
Kan ik goederen retour sturen en zo ja hoe?
Voorraad artikelen welke nog in een onaangetaste verpakking zitten kunnen altijd retour. Bij speciaal voor u bestelde goederen zullen wij in gesprek gaan met de fabrikant om te kijken of zij deze nog willen terugnemen.
U kunt te allen tijde goederen mee retour geven met onze chauffeurs. Mocht het een grote hoeveelheid zijn, neem dan graag eerst contact op met de verkoop zodat we de rit/ruimte in kunnen plannen. Komt de chauffeur niet dagelijks bij u langs, neem dan ook even contact op met onze verkopers zodat we de rit in kunnen plannen.

Financieel

Ik heb een vraag over een factuur, wat nu?
De administratie van uw facturen word gevoerd op ons filiaal te Diemen. U kunt telefonisch (tel 020-6982121) of via info@sv-e.nl met haar in contact komen met de administratie. Zij zullen u zo goed mogelijk van dienst zijn.
Hoe kan ik een rekening openen bij Sv-e
Heel eenvoudig; wij hebben enkel een recent uitreksel van uw kamer van koophandel en een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Dan duurt het circa 2 werkdagen alvorens de rekening is aangemaakt. Uiteraard krijgt u hiervan schriftelijk melding in de vorm van onze welkomstbrief.
Wat zijn jullie betalingsgegevens?
ABN AMRO   21.37.87.768
IBAN             NL44ABNA0213787768
 
KvK NR.        33239707
BTW NR.       NL802244282B01
Volg SV-E nu ook op Twitter